بازرسی پیشرفته TOFD & Phased Array

در روش phased Array وTOFD یا AUT که دقیقترین روش بازرسی می باشد با استفاده از اسکنر اتوماتیک Weld scan XT از یک جفت پروب phased Array ویک جفت پروب TOFDدر دو طرف جوش استفاده می شود که مجموعه فوق با اتصال به دستگاه TD-Handy […]

بازرسی رنگ و پوشش

گسترش و ایجاد روز افزون تأسیسات فلزی از یک سو تأمین خواسته های سرمایه گذاران و افزایش طول عمر سازه های فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنیکهای رنگ آمیزی گردیده به طوری که این شاخه تخصصی به چندین شاخه تقسیم می شود که احاطه […]

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک