مشخصات فنی محلولهای کوئنچ

کوئنچ مایع سخت کاری مایع سختکاری مایعات سخت کاری مایعات سختکاری


مشخصات فنی محلولهای کوئنچ سری PKکوئنچ مایع سخت کاری

این سری از محصولات مشتمل بر ۱۲ نوع می باشند:

Aquench PK110 , Aquench PK123, Aquench PK135, Aquench PK150, Aquench PK-L, Aquench PK45, Aquench PK150-NN, Aquench PK200-NN, Aquench PK110-NN, Aquench PK100, Aquench PK56, Aquench PK230

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه

۸-۱۱

 ASTM E70 PH

۲۰-

ASTM D97

Pour Point

none

ASTM D92

Flash Point

Pass

ASTM D665

Rust Inhibition

none

EPA, NFPA, OSHA

Toxic Gases

Pass

National

Industrial Wastewater

.


مشخصات فنی محلولهای کوئنچ سری PSکوئنچ مایع سخت کاری

 این سری از محصولات مشتمل بر ۸ نوع می باشند:

Aquench PS430, Aquench PS150, Aquench PS 200, Aquench PS300, Aquench PS430-NN, Aquench PS150-NN, Aquench PS200-NN, Aquench PS300-NN

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه

۸-۱۰

 ASTM E70 PH

۲۲-

ASTM D97

Pour Point

none

ASTM D92

Flash Point

Pass

ASTM D665

Rust Inhibition

none

EPA, NFPA, OSHA

Toxic Gases

Pass

National

Industrial wastewater

.


کوئنچ مایع سخت کاری مایع سختکاری مایعات سخت کاری مایعات سختکاری

مشخصات فنی محلولهای کوئنچ سری PGکوئنچ مایع سخت کاری

  این سری از محصولات مشتمل بر ۳ نوع می باشند:

Aquench PG104, Aquench PG150, Aquench PG400

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه

۸-۱۰

 ASTM E70 PH

۱-

ASTM D97

Pour Point

none

ASTM D92

Flash Point

Pass

ASTM D665

Rust Inhibition

none

EPA, NFPA, OSHA

Toxic Gases

Pass

National

Industrial wastewater

.


کوئنچ مایع سخت کاری مایع سختکاری مایعات سخت کاری مایعات سختکاری

مشخصات فنی محلولهای کوئنچ سری PCکوئنچ مایع سخت کاری

  این سری از محصولات مشتمل بر ۵ نوع می باشند:

Aquench PC160, Aquench PC160-NN, Aquench PC101, Aquench PC201, Aquench PC600

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه

۸-۱۰

 ASTM E70 PH

۱۰-

ASTM D97

Pour Point

none

ASTM D92

Flash Point

Pass

ASTM D665

Rust Inhibition

none

EPA, NFPA, OSHA

Toxic Gases

Pass

National

Industrial wastewater

.


بوترا اولین تولید کننده ی محلولهای کوئنچ پلیمری متناسب با قطعات و تولیدات صنعتی در ایران

کوئنچ مایع سخت کاری مایع سختکاری مایعات سخت کاری مایعات سختکاری

کوئنچ مایع سخت کاری مایع سختکاری مایعات سخت کاری مایعات سختکاری

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک