بازرسی کالا و تجهیزات

بازرسی کالای مهندسی دارای نکات و جزییات مهندسی زیادی می­ باشد. در این زمینه متخصصین گروه وترا در مرحله عقد قرارداد خرید، ساخت و تحویل گیری مواد و یا تجهیزات می­ توانند در کنار واحدهای مهندسی در شرایط مختلف و اماکن مختلف اعم از اداره امور بازرسی کالا و تحویل­گیری مواد، همکاری موثر نمایند.

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک