تضمین و مدیریت کیفیت در جوشکاری سازه های فولادی

جوشکاری به علت شرایط خاص فرایندی از جمله فرایندهای ویژه به شمار می آید به این معنی که تنها با بازرسی جوش نمی توان به کیفیت مورد قبول از جوشکاری رسید در نتیجه نگرانی از عدم وجود تضمین کیفیت در این بحث همواره وجود داشته و به صفر نخواهد رسید. فرایندهای ویژه تاثیر زیادی روی هزینه ساخت و کیفیت محصول دارند، از اینرو اطمینان از اینکه این فرایندها به بهترین وجه ممکن انجام و کنترل مناسبی روی تمام جوانب عملکرد آنها اعمال گردد، از اهمیت بالایی برخوردار است. مشخصات الزامات کیفیتی برای فرایندهای جوشکاری از این نظر مهم هستند که کیفیت این فرایندها به سرعت قابل تشخیص نمی باشند و به عبارت دیگر حتی با بهترین و دقیقترین آزمایشهای غیرمخرب نیز نمی¬توان کیفیت محصول را تضمین نمود.

کیفیت

کیفیت را نمی توان درون یک محصول بازرسی نمود، بلکه باید در درون آن ایجاد کرد.

به دست آوردن مقوله کیفیت در صنعت جوشکاری درون هر سازمانی به راحتی انجام نمی گیرد و یا بهتر بگوییم مداوم و قابل اطمینان نخواهد بود مگر اینکه به این مهم توجه ویژه شده و اصول تضمین کیفیت جوشکاری در کارخانه یا سازمان نهادینه گردد.

“The manufacturer shall maintain a quality-assurance program to ensure that minimum standards are met.”

برای آنکه محصولات، عاری از مشکلات جدی در تولید و در حین بهره برداری باشند، لازم است کنترلهایی از فاز طراحی، انتخاب مواد تا ساخت و متعاقب آن بازرسی تدارک دیده شود. به طور مثال طراحی ضعیف می تواند منجر به مشکلات جدی و پر هزینه-ای در کارگاه، سایت و یا در حین بهره برداری شود. به منظور حصول اطمینان از تولید سالم و موثر، مدیریت نیازمند فهمیدن و درک کردن منابع بالقوه مشکلات و پیاده سازی دستورالعملهای مناسب جهت کنترل آنها می باشد.
در پی اجباری شدن استانداردهای سری (ISIRI-ISO 3834) الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی محصولات فلزی از طرف شورای عالی استاندارد و صدور ابلاغیه مربوطه آن با تصویب نامه شماره ۱۱۷۹/۴۶۶۴۶ در مورخ ۷/۱/۹۱ از طرف نهاد ریاست جمهوری به کلیه وزارت خانه ها ، نهادها و سازمانهای مربوطه مبنی بر الزامی بودن استقرار استانداردISO 3834 ، که تصویر آن به پیوست می باشد، کلیه ی شرکتهای پیمانکاری ، سازندگان اسکلت فلزی ، مخازن تحت فشار ، شرکتهای خودروسازی ، صنایع دفاعی ، صنایع دریایی و کلیه تولیدکنندگانی که به نحوی از انحاء فرآیند جوشکاری ذوبی در محصول نهایی آنها به کار گرفته شده است موظف خواهند شد نسبت به دریافت گواهینامه ها و تأییدیه های مربوطه در این خصوص از اداره استاندارد و یا ارگانهای مورد تأیید آن سازمان اقدام نمایند .
استاندارد ایزو ۳۸۳۴ که توسط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ۶ مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات کیفیت جوشکاری را بیان می نماید. این سه سطح شامل ۲-۳۸۳۴، ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ می باشد که سخت گیرانه ترین این الزامات استاندارد ۲-۳۸۳۴ است و به ترتیب الزامات آن در استانداردهای ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ ساده تر می شود.
اگر شرکتی بتواند بر اساس استاندارد ۲-۳۸۳۴ مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد و در نهایت موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد شود مطمئنا استانداردهای دیگر ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ را نیز خواهد داشت.

استاندارد ISO 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود، بخشهای مختلف این استاندارد بشرح زیر می باشد:
شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-1
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت اول -معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت
شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-2
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت دوم -الزامات کیفیتی جامع
شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-3
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت سوم -الزامات کیفیتی استاندارد
شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-4
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت چهارم -الزامات کیفیتی ابتدایی
شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-5
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت پنجم -مستنداتی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استانداردهای ملی ایران -ایزو به شماره های ۲-۳۸۳۴و۳-۳۸۳۴یا ۴-۳۸۳۴ پیروی از آنها لازم است
شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-6
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی قسمت ششم-راهنمایی هایی برای استقرار استاندارد ایران ایزو۳۸۳۴

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک