بررسی فصل مشترک جوشکاری انفجاری اتصال سه لایه ورق های آلومینیم ۵۰۸۳/آلومینیم ۱۲۵۰/فولاد دریایی

چکیده

جوش انفجاری در اثربرخورد مورب وبا سرعت بالای صفحه ی پرنده به صفحه ی ساکن ،بوجود می آید ،که با تغییر شکل پلاستیک موضعی بسیار شدید صفحات در نقطه ی برخورد همراه است .دراین روش به کمک نیروی موج انفجار ،اتصال بین دو فلز انجام می شود .این نیرو ،باید با زاویه واندازه مناسب ،به سطح قطعه اعمال شود تا اتصال مناسب وکاملی به دست آید . بنابراین تعیین پارامترهای جوشکاری بهینه ،حساسیت بیشتری نسبت به روش های دیگر دارد.از انواع این متغیرها می توان ،بار انفجاری و اندازه ی فاصله توقف بین صفحات را نام برد . در این پژوهش ،تاثیر بار انفجاری وفاصله ی توقف بین آلومینیم ۱۲۵۰/ فولاد دریایی، بر خواص اتصال سه لایه ورق های آلومینیم ۵۰۸۳/ آلومینیم ۱۲۵۰/ فولاد دریایی بررسی شده است . نمونه ها برای بررسی ریز ساختار متالورژیکی اتصال، توسط میکروسکپ های نوری و الکترونی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفتند همچنین در این پژوهش، فواصل توقف بهینه، بین آلومینیم ۱۲۵۰و فولاد دریایی، با توجه به آزمایش ها تعیین شدند . نتایج حاکی از آن بود که با افزایش فاصله توقف و بار انفجاری، شاهد تبدیل فصل مشترک، از حالت صاف به موجی و درنهایت، ایجاد تکه های مذاب بوده که با آنالیز EDS آنها، ترکیبات ترد بین فلزی، شناسایی شدند.

 

 

واژه های کلیدی:

جوشکاری انفجاری، اتصال لایه ی کامپوزیتی، فولاد دریایی، ترکیبات بین فلزی، اتصال مواد غیر همجنس

 

دانلود مقاله

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک