بازرسی سازه تونل زیرگذر شرکت ایران خودرو

تفاهم نامه نظارت و مشاوره سازه تونل ارتباطی انتقال سایت مرکزی به سایت 4 شرکت ایران خودرو توسط شرکت وترا در تیرماه سال 95 مورد امضاء قرار گرفت.
این تونل زیر گذر به منظور ارتباط محوطه اصلی ایران خودرو در شرق بلوار ایران خودرو به محوطه ترمینال اتوبوسرانی در غرب این بلوار به جهت افزایش ایمنی و سلامت عبور و مرور پرسنل متعدد این شرکت طراحی گردیده است.

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک